Δύο λόγια για την Παναγία πού τιμούμε σήμερα

Platitera ton ouranon

Είναι πολλά όσα μπορεί κάποιος νά πεί γιά τήν Παναγία. Ταυτόχρονα όμως όσα καί νά πείς γιά τό τίμιο Πρόσωπό της είναι λίγα καί πενιχρά. Η Εκκλησία τής προσέφερε τιμητικά όλον τόν μήνα Αύγουστου γι αυτό και ονομάζεται «ο μήνας της Παναγίας». Έτσι έχουμε τήν ευκαιρία να καταθέτουμε σέ Αυτή ευχές καί ύμνους στήν λατρεία, τραγούδια καί χορούς στίς παραδόσεις μας πού μιλούν γιά εκείνη καί τα μεγάλεια πού μας προσέφερε σέ όλο το ανθρώπινο γένος μας. Ποιός νά διηγηθεί αλήθεια επαρκώς καί επάξια όλα αυτά πού μας δώρισε μέ τήν καταφατική της απάντηση στό αρχαγγελικό χαιρετισμό; Είπε γένοιτο καί όλος ο κόσμος άλλαξε!
Ας αναφέρουμε όμως καί εφέτος δύο λόγια γιά την πάνσεπτο πρόσωπό της.
Θα δανειστούμε καί θά διατυπώσουμε με απλότητα όσα ένας αγιορείτης άγιος αναφέρει γι᾽Αυτήν.
Το πρώτο αφορά αυτό πού συχνά λέμε στούς ναούς μας όταν ψάλλουμε. Δηλώνουμε ότι είναι «...τιμιωτέρα των Χερουβείμ καί ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ...». Γιατί η Παναγία χαρακτηρίζεται μέ αυτόν τόν τρόπο; Γιατί η αγάπη της Παναγίας γιά τό Χριστό ήταν πιό ισχυρή καί «φλογωτέρα» της αγάπης των Σεραφείμ καί Χερουβείμ. Μάλιστα αυτέ οι επουράνιες δυνάμεις «εκπλήττονται δι᾽Αὐτήν». Δέν μπορούμε να συλλάβουμε τήν αγάπη αυτή της Παναγίας πρός τον Υιό της, αλλά καί πρός κάθε άνθρωπο. Αδύνατο να κατανοήσουμε τήν οδύνη της κατα την στιγμή της Σταυρώσεως. Αδύνατο όμως επίσης νά εννοήσουμε καί τήν χαρά της με τό γεγονός της Αναστάσεως. Γι᾽αυτά η Παναγία είναι καί ομολογείται ως «τιμιωτέρα και ενδοξοτέρα».
Το δεύτερο σημαντικό γιά τήν Παναγία είναι αυτό πού και πάλι αναφέρει ο αθωνίτης άγιος. «Η Παναγία είναι τό πολύτιμο δώρο του Θεού στούς ανθρώπους». Αυτήν πρόσφερε σέ εμάς ήδη από την στιγμή της Σταυρώσεώς Του. Είπε απευθυνόμενος στόν ευαγγελιστή καί αγαπημένο μαθητή Του Ιωάννη: «ιδού η μήτηρ σου...». Τήν στιγμή αυτή ο Ιωάννης εκπροσωπεί όλο το ανθρώπινο γένος, τους ανθρώπους όλων των εποχών, πού πλέον θα συνδεθούν «χριστολογικῶς» με την Θεοτόκο. Ο Χριστός μας χάρισε τήν μητέρα του, η οποία είναι χαρά καί παρηγοριά σέ πολλούς και γιά πολλά, σέ όλους όσοι την ζητούν. Είναι μεγάλο δώρο αυτό γιατί πλεόν είναι πολύ κοντά μας, αφού ως κατά φύσιν άνθρωπος γνωρίζει τήν ανθρώπινη φύση, με την σημείωση ότι η ίδια δέν αμάρτησε κατά τούς Πατέρες μας ποτέ, ούτε και κατά τόν λογισμό.
Η παρουσία της ασφαλώς καί έχει ευεργετήσει τό γένος των Ελλήνων αλλά μέ τήν προστασία της ξεπερνά κάθε ανθρώπινο όριο και αγκαλιάζει όλους τούς λαούς της γής, κάθε άνθρωπο. Ζεί στόν οὐρανό, βλέπει τήν δόξα του Θεού, αλλά δέν λησμονεί κανέναν επάνω εδώ στήν δυσκολεμένη γή μας καί ιδίως δέν ξεχνά όσους τήν έχουν ιδιαιτέρως ανάγκη.
Τέλος, ας αναφέρουμε αυτήν τήν φοβερή εμπειρία πού έζησε ό άγιος Σιλουανός για να διδαχθούμε. Ας ακούσουμε αυτόν τόν άνθρωπο του Θεού, πού αξιώθηκε νά ακούσει τήν φωνή της. Αναφέρει ότι τον επισκέφθηκε καί τον νουθέτησε νά μήν αμαρτάνει. Είπε ακριβώς: «Δεν είναι αρεστόν εις εμέ να βλέπω τά έργα σου». Δέν μού αρέσουν αυτά πού κάνεις. Αυτή η χροιά της φωνής της Θεομήτορος τόν συνόδευε πάντα, σέ όλη του τήν ζωή. Πέρασαν λέει σαράντα χρόνια αλλά δέν ξέχασα αυτήν τήν ελεγκτική, αλλά συνάμα καί γλυκειά φωνή.
Έχει ρόλο καί λόγο η Παναγία στήν ζωή μας. Η ψυχή πού υγιαίνει πνευματικά νιώθει νά έλκεται πρός Αυτήν διά της αγάπης. Καί γιά όσους την αγαπούν μόνο η επίκληση του ονόματός της γλυκαίνει τήν καρδιά!

ΒΙΝΤΕΟ